Indigobarn

FRIDA PLANEBRINK

 

Indigobarn

 

Indigobarn kallar man de barn som är födda under den Nya Tiden, d.v.s. från 1995 och fram tills 2004. Det som kännetecknar dessa barn är att de är födda med en betydligt starkare aura och utstrålning än deras föräldrar. Dessa barn är alltså födda med den Nya Tidens indigofärgade aura, som vuxna människor i dag kan integrera via en AuraTransformation™, om de känner sig redo för detta.

 

Det som är karakteristiskt för indigobarnen är att de är självlärda och att de utan problem kopierar sin omgivning exakt. De kan också komma med nya idéer om hur man kan göra saker. Barnen provocerar ofta sin omgivning med sin uppenbara brist på respekt för många saker, samt deras utpräglade gränslöshet. De har exempelvis ingen respekt för vuxna människor som inte respekterar sig själva.

 

Bristen på respekt och gränslösheten visar sig i situationer där balansen mellan de människor som barnen umgås med grundläggande saknas. Barnen kan nämligen inte fungera i några som helst sammanhang där det inte finns balans, som barn kunde förr i tiden, där man ofta omedelbart blev straffad om man inte anpassade sig till de vuxnas stränga regler.

 

Indigobarn föds med en total balans inom sig, även om det inte alltid ser så ut. Därför är barnen utpräglat ärliga och söker sanningen djupt inne i sig själva, de kan inte ljuga, varken för sig själv eller för andra.

 

Det som ibland kan verka som provokativa tilltag i förhållande till omvärlden sker inte med onda avsikter, det är ett tecken på barnens maktlöshet i förhållande till helhetssituationen omkring dem, där balansen ofta helt kan saknas utan att de vuxna nödvändigtvis reagerar.

 

Endast mycket få vuxna har samma goda kontakt med sin intuition som indigobarnen eller indigoungdomarna har. Orsaken till barnens och ungdomarnas goda intuition är att deras aura består av ren ande- och intuitionsenergi, eftersom alla ”rena” indigos är födda helt utan själsenergi och karma som begränsar dem i deras personliga utveckling.

 

Tack vare den rena andliga energin i indigobarnens aura kan de ibland vara farliga för sig själva eftersom de själva tror att de kan allting redan i en tidig ålder men de har ingen erfarenhet av att leva i en fysisk kropp med de begränsningar som detta medför. Det krävs därför stora mänskliga resurser av föräldrarna och övriga omsorgspersoner med den gamla själsenergin för att klara av och kunna tackla samt uppfostra dessa kvicka och mycket direkta, ärliga barn och ungdomar. När man som vuxen själv har fått den nya indigofärgade auran integrerad via en AuraTransformation™ kan man mycket lättare följa barnen och ungdomarna samt deras reaktioner. Det blir dessutom lättare att markera gränser i förhållande till barn och ungdomar.

 

I perioden 1987-95 blev indigoenergin löpande mer och mer integrerad hos alla nyfödda. Från 1995 och framåt föddes alla barn med indigoenergin fullt integrerad i deras aura och de är därför rena ”indigos”. De behöver inte någon AuraTransformation™ eller justering av auran.

 

I åren mellan 1992-1994 föddes alla barn med en blandning av själs- och indigoaura. De har därför mycket av den nya personliga genomslagskraften i sig, men saknar skyddet och förmågan att sätta gränser gentemot både sig själv och andra. Därför har de också själva svårt att hitta balans.

 

Ungdomarna kan vara mycket utåtriktade och direkta gentemot sin omgivning, men de är egentligen inte alls tillräckligt starka för att kunna hantera samma behandling som de själva levererar. De kan i ena stunden vara mycket våldsamma för att i nästa stund bryta ihop fullständigt och ofta utan en uppenbar anledning. Föräldrarna kan därför tvingas vara försiktiga när det gäller uppfostran och rådgivning, eftersom de ibland kan få en obehaglig känsla av att ha trampat över rejält in över ungdomarnas gränser.

 

Motsvarande kan också föräldrarna komma att känna sig lurade av samma sårbara unga människa, som kan vara snabb att utnyttja föräldrarna välvilja i en viss situation, om de själva mår bra.

 

En Aurajustering eller en balansering är nödvändig för att uppnå full balans, så att denna grupp ungdomar kan bli ”rena” indigos och/eller utveckla sig vidare till ”kristaller” som du kan läsa om under Kristallbarn.

 

De ungdomar och vuxna människor som är födda från och med sommaren 1987 och fram till 1991, samt en del av dem som föddes i mitten av åttiotalet, är alla födda med en blandad aura som motsvarar den tidigare nämnda gruppen – dock med betydligt mindre indigoenergi i auran. Dessa människor har därför väldigt svårt för att välja om de ska rätta in sig i ledet och vara artiga och väluppfostrade eller om de ska göra uppror och gå sin egen väg. Deras beskydd i förhållande till omvärlden är inte så starkt, vilket ofta resulterar i att de adopterar föräldrarnas och omgivningens ideal och sätt att göra saker, istället för att tillgodose sina egna önskningar i livet. Många av de här människorna kan vid första intrycket utåt verka mycket lugna och tillfredsställda, men de saknar ofta handlingskraft. Erfarenheterna visar att så snart de har gjort en AuraTransformation™ eller en Aurajustering™, så börjar det verkligen hända saker i deras liv. Det är helt enkelt så att en starkare personlighet kommer fram på mycket kort tid.

Källa: http://www.auratransformation.se

© 2015 Frida Planebrink. All Rights Reserved.