10 frågor och svar om Auratransformation™

FRIDA PLANEBRINK

10 frågor och svar om AuraTransformation™

 

 

 

1. Vad är det som händer under en AuraTransformation™?

 

Alla människor är energi i konstant rörelse. Den synliga delen – kroppen – är en manifestation av de osynliga energierna som omger och genomströmmar din kropp. Denna mindre synliga del kallas auran.

 

I auran är allt vad du tänker och känner enbart energi i rörelse eller förändring. Alla former av smärta och sjukdom, att du inte gör det du vill utan vad andra förväntar av dig, bristande gränssättning, brist på respekt för andras gränser, negativa känslor som styr ditt liv som t.ex. ängslan, skuldkänslor, bristande självvärde, ensamhet och drömmar du inte kan förverkliga – allt detta är manifestationer av så kallade negativa vibrationer eller blockeringar i auran. Din fysiska kropp är alltså en spegelbild av vad som försiggår på alla existerande plan i din aura.

 

Under en AuraTransformation™ sker det en djup utrensning i systemet, och därigenom skapas det plats för andeenergin i den högre mentalkroppen, som breder ut sig och övertar platsen från de gamla lägre energikropparna och själsenergin.

 

Det är på det högre mentala planet som din ande hör hemma, och detta är det banbrytande med en AuraTransformation™. Det är ett jättesprång upp på ett medvetandeplan som det flesta bara tillfälligtvis har kontakt med. Att vara i kontakt med sin ande – det är vad vi alla medvetet och/eller omedvetet söker att uppnå.

 

När du har fått en AuraTransformation™ – en medvetandeutvidgning – så vet du intuitivt vad som är bra för dig och vad som inte är bra. Hur kraftigt detta kommer till uttryck beror naturligtvis på vem du är som människa och var i livet du är i din utvecklingsprocess.

 

2. Hur är den normala processen efter en AuraTransformation™?

 

Det beror helt på vem du är och var du står i ditt liv. Somliga upplever total frid, harmoni och balans, frigörelse och känsla av lycka, klarhet och medvetande om livets fullhet och en djup glädje över att vara här som människa – att finnas till. Andra upplever en kaotisk period, där de emotionellt och mentalt rör sig från den ena ytterligheten till den andra.

 

Erfarenheten visar att de första tre månaderna efter en AuraTransformation™ är en period då du ska finna dig till rätta i dina ”nya omgivningar”. Under den här perioden hittar du den position som blir utgångspunkten för det fortsatta arbetet med din utvecklingsprocess. Allt faller till ro. Allt hittar sin balans, och den kärlek till dig själv som du upplever blir grunden för din vilja till ett framtida liv i balans.

 

3. Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation™?

 

Nej, en AuraTransformation™ kan inte göras ogjord. Men den skyddande effekten, och delvis också magnetismen, kan försvagas om man själv önskar det.

 

Om du är osäker på om du klarar av att hantera den nya friheten i ditt liv som du oundvikligen kommer att uppleva, så är det bäst att du väntar med att genomgå en AuraTransformation™. I så fall är du inte redo att släppa taget om den trygghet som det för en del människor ligger i att leva under begränsade förhållanden.

 

Det kan vara svårt att förstå hur en del människor kan vilja gå tillbaka till det gamla när de har upplevt livsflödet i samband med en AuraTransformation™, men om ett sådant behov uppstår finns alltid möjligheten att välja de gamla ramarna igen, fast på de nya villkoren där man är ett med sin ande och sin kropp.

 

4. Hittar jag kärleken till mig själv efter min AuraTransformation™?

 

När du genomgår en AuraTransformation™ kommer du att uppfatta, känna och förstå dig själv långt bättre än förut. Med detta följer kärleken till dig själv. Du absorberar ju din djupaste essens. Men det är viktigt att du inte förväxlar kärleken till dig själv med självförtroende – det är två olika storheter. Kärleken till dig själv hittar du, självförtroendet måste du i vissa sammanhang fortsätta att arbeta med.

 

5. Blir alla mina problem lösta eller ska jag fortsätta att arbeta med mig själv efter en AuraTransformation™? Förlöses allt?

 

Allt blir inte löst på en gång, men du kommer intuitivt att veta vad som är bra och vad som är dåligt för dig. Hur kraftigt detta kommer till uttryck avhänger av vem du är och var du är i livet och i din personliga utveckling. Din ”nya” viljestyrka att arbeta med dig själv blir förstärkt.

 

En AuraTransformation™ befriar dig alltså inte från ansvaret för dig själv och din fortsatta utveckling. Tvärtom – AuraTransformation™ för dig i närmare kontakt med just de känslor och tankemönster som har behov av din kärleksfulla omsorg och som kanske just kräver att du tar ansvar för dig själv.

 

På grund av din AuraTransformation™ kommer du alltså som redan nämnts att veta vad som är dåligt för dig och var dina gränser (kanske tidigare omedvetet) har överträtts. Du kommer att märka det när det sker.

 

Det kan kännas mycket hårt att se och märka de områden i ditt liv där du tidigare har svikit dig själv, men det är nödvändigt att se det för att kunna handla adekvat – och du kommer att handla! Därför är det viktigt att du ger dig själv tid, och även utrymme, för att öva dig på att hantera ditt ”nya jag”.

 

6. Blir jag botad från fysiska sjukdomar och obalanser om jag får en AuraTransformation™?

 

Oftast är det sinnestillståndet som är avgörande för hälsotillståndet, men sjukdomar kan också relateras till den Karma vi har fört med oss in i detta livet. När vi stärker sinnet via en AuraTransformation™ sker det ibland en del spontana tillfrisknanden, några skulle kanske kalla det för mirakel.

 

Några människor väljer medvetet det gamla och trygga eftersom de är rädda för att börja titta på de saker som de medvetet har tryckt undan i sig själva, även om det är precis det som behövs för att de ska känna de positiva verkningarna av AuraTransformationen™. Det är dessutom viktigt att tillägga att en välbalanserad människa aldrig medvetet väljer att vara sjuk. En sådan människa lever oftast mycket länge. Men om en välbalanserad människa befinner sig i obalanserade omgivningar kan det medföra någon sorts ”sjukdom”, eller snarare illamående.

 

När kroppen och anden förenas genom en AuraTransformation™, och när kristallenergin börjar tränga in i kroppen, kan var och en av dessa två energiväxlingar skapa en friktion. Det kan liknas vid att förena elementen eld och vatten, två svårförenliga energier, och balanseringen mellan dessa element kan i flera fall medföra en oförklarlig ”sjukdom”.

 

7. Jag vill gärna få en AuraTransformation™ men hur kan jag vara säker på att jag inte trillar ner i ett ”mörkt hål” eller får en depression, som jag har upplevt tidigare?

 

Det är inte tillrådligt att gå igenom en AuraTransformation™ om du lider av en depression. Är du däremot fri från dina depressioner och inte tar medicin är det inget som hindrar att du får en AuraTransformation™. Men du bör vara medveten om att somliga har litet svårare än andra att hitta sin personliga position efter AuraTransformationen, och att det kräver att du under en period får en rad balanseringar som kan underlätta processen.

 

8. Jag har klärvoajanta och helande förmågor. Hur kommer en AuraTransformation™ att påverka dessa förmågor och min fortsatta andliga utveckling?

 

Klärvoajans betecknar en speciell känslighet för icke-fysiska energier, men den här förmågan har i sig inget att göra med hur långt man har kommit i sin andliga utveckling och mognad. Många frestas att tro att klärvoajanta människor är mycket medvetna bara därför att de är i stånd att avläsa andras medvetande, få budskap från andliga väsen och uppfatta vad som sker på andra platser eller vad som ska ske i framtiden, men klarseende och ”stort” medvetande är inte samma sak.

 

Klärvoajanta förmågor ter sig för de flesta som så övermänskliga att innehavaren ofta tillskrivs en grad av andlig insikt och mognad som i verkligheten är få människor förunnad.

 

Nästan alla klärvoajanta människor på jorden är klärvoajanta på det astrala planet, dvs. förmågan fungerar genom solar plexus-chakrat där det är människans känslor och livsplan som iakttas. Det finns bara ett fåtal människor som är klärvoajanta på det andliga planet, där människans medvetande och fulla energipotential kan avläsas.

 

När du får en AuraTransformation™ kommer intuitionen och den högre klärvoajansen på det andliga planet att växa fram i den naturliga utvecklingsprocess som du genomgår efteråt. Du kommer alltså inte att förlora dina förmågor, men däremot att förfina dem på det sätt som beskrivs ovan, fast inom nya ramar.

 

Dessutom kommer du att vara fullt skyddad av den nya balanskroppen, så att inga nervösa problem eller utbrändhet uppkommer, vilket tyvärr är vanligt hos många ”ljusarbetare” i den gamla meningen, som har öppnat upp helt för de astrala energierna.

 

När det gäller helande förmågor kommer dessa att förstärkas kraftigt efter en AuraTransformation™ eftersom du kommer att kunna utnyttja mycket högre energier än vad som tidigare varit möjligt.

 

9. Varför har vissa människor lättare än andra att gå igenom en AuraTransformation™?

 

Det hänger ihop med våra karmiska processer. Om du är mindre karmiskt belastad eller befinner dig i slutet av ditt karmiska förlopp, så kommer din process att vara mycket lätt, och du finner dig snabbt till rätta i din nya balanskropp. Men om du varit tyngre karmiskt belastad blir processen i motsvarande grad svårare. De första tre månaderna kan emellertid vara avsevärt svårare för vissa människor, och en extra balansering kan då underlätta och mildra processen.

 

Hur lång tid det tar för ditt medvetande att vänja sig vid det nya tillståndet efter en AuraTransformation™ beror också på hur mycket du vågar vara i den nya medvetandestrukturen och hur trygg och hur bekant du är med förhållandena efter en AuraTransformation™, baserat på andras erfarenheter och beskrivningar av situationen.

 

10. Kan jag vara säker på att jag har blivit karmafri? Jag tycker fortfarande att jag är belastad av mitt öde!

 

Det är viktigt att skilja mellan det livskontrakt (din dharma) som du har ingått med den andliga världen innan du inkarnerade, och den karma som du tidigare har burit på. Karma är som allt annat energi, och denna energi upplöses i samband med din AuraTransformation™, så att du är löst från all tidigare karma.

 

I fortsättningen kommer du att få snabb respons på alla nuvarande och framtida tankar, ord och handlingar, och du kommer att märka konsekvenserna mycket fortare än förut.

 

Bildligt talat kan du betrakta AuraTransformationen som en grundlig storstädning av din kropp där ingen smuts lämnas kvar. Ditt livskontrakt gäller fortfarande när det gäller att nå ett bestämt mål i livet, men nu utan det gamla tyngande bagaget, och du kommer därför att vara bättre i stånd att uppfylla ditt livskontrakt. Samtidigt bidrar du till att höja energierna omkring dig.

 

Det som kan vara svårt i processen är att du har levt och handlat utifrån de gamla mönstren och begränsningarna som du bar på i din karma, vilket inte längre är ändamålsenligt. Ditt system håller nu på att anpassa sig till det nya tillståndet av frihet, och detta kan medföra stress, som förändringar ofta gör.

 

Källa: http://www.auratransformation.se

© 2015 Frida Planebrink. All Rights Reserved.